3 กลุ่มอาชีพที่ต้องการบุคลากรหลังโควิด-19

แนวโน้มตลาดแรงงาน

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่า มีผู้ว่างงานในไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 0.75 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2562 เป็นต้นมา ในส่วนของตลาดแรงงานเอง การหางานยังคงดำเนินไป โดยสถิติการหางานของคนในวัยทำงานพบว่า กลุ่มอาชีพที่แรงงานให้ความสนใจในการสมัครงาน ได้แก่

1. งานขาย งานบริการลูกค้า และการค้าปลีก

ถึงแม้ตลาดแรงงานจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาด แต่ผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร และของใช้ส่วนตัว ทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจเหล่านี้ ยังคงต้องการแรงงานอยู่ ส่งผลให้งานด้านการขายและงานบริการลูกค้า ยังคงเปิดรับพนักงานเพื่อรองรับกับตลาด ทั้งนี้ ในส่วนของงานบริการลูกค้า เป็นส่วนที่นอกเหนือจากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด งานบริการที่ยังคงเปิดรับพนักงานใหม่ ได้แก่ งานบริการทำความสะอาด งานบริการด้านระบบและการฝึกอบรม

2. งานวิศวกรรมและการก่อสร้าง

ถึงแม้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจะยังคงซบเซาต่อเนื่อง และผู้ประกอบการธุรกิจบางรายจะชะลอโครงการเอาไว้ก่อน แต่การก่อสร้างในส่วนของภาครัฐ ยังคงมีการดำเนินการต่อเนื่อง เช่น โครงการก่อสร้างท่าเรือ สนามบิน รถไฟฟ้า มอเตอร์เวย์ ทำให้แรงงานในด้านนี้ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่

3. งานไอที

จากแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงล็อกดาวน์ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มีนโยบายการทำงานที่เปลี่ยนไป โดยมีการอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้านมากขึ้น การวางระบบการทำงานทางไกลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและระบบไอที จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น อีกทั้งคนทำงานเองส่วนหนึ่งเริ่มมีแนวโน้มออกมาทำงานอิสระผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้น งานด้านนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ได้รับความสนใจจากคนทำงาน