เขียนจดหมายสมัครงานอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ

รูปแบบของ Cover Letter ที่ดี

จดหมายสมัครงาน (Cover Letter) คือ เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน เพื่อแสดงคุณสมบัติและทักษะความสามารถของผู้สมัคร จดหมายสมัครงานที่ดีควรระบุตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะที่ผู้สมัครมีและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน มีความกระชับ ตรงประเด็น ซึ่งควรมีการจัดวางและเรียงลำดับ ดังนี้

1. จดหมายเขียนขึ้นโดยใคร ที่ไหน

ผู้สมัครต้องระบุชื่อ – สกุล และข้อมูลการติดต่อของตนเองให้ชัดเจนบริเวณหัวกระดาษ

2. วันที่เขียน

เพื่อแสดงความเป็นปัจจุบันและไม่ใช่จดหมายที่ตกค้างมาก่อน

3. ชื่อเเละที่อยู่ติดต่อ

เพื่อให้ทางบริษัทสามารถติดต่อคุณได้ หากคุณถูกคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์

4. คำขึ้นต้น

ควรเป็นคำที่เป็นทางการ แสดงการให้เกียรติ และระบุผู้รับชัดเจน เช่น Dear Mr. Wilson คำขึ้นต้นที่ควรหลีกเลี่ยงคือ To whom it may concern หรือ Dear HR Manager เพราะคำขึ้นต้นประเภทนี้ไม่ได้แสดงความใส่ใจในรายละเอียด และการหาข้อมูลมาก่อน

5. เนื้อหา

ในส่วนเนื้อหา ย่อหน้าแรก ควรระบุแหล่งที่มาของข่าวการรับสมัคร และเหตุผลที่สนใจ ย่อหน้าที่สอง ผู้สมัครควรกล่าวถึงคุณสมบัติของตนเอง และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับ เช่น งานประเภทการขายควรมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานในภาวะที่กดดัน เป็นต้น ย่อหน้าที่สาม ควรระบุความพิเศษของงานและบริษัทที่คุณสมัคร เพื่อแสดงความสำคัญและให้บริษัทเห็นว่าคุณใส่ใจ และเลือกเจาะจงสมัครงานกับบริษัทนี้จริง ๆ ไม่ได้สมัครงานโดยการสุ่มเลือก ย่อหน้าที่สี่ อาจกล่าวถึงข้อมูลเพิ่มเติมในเรซูเม่ หรือพร้อมให้ติดต่อและนัดหมายสัมภาษณ์เพิ่มเติม ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

6. คำลงท้าย

เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพและให้เกียรติผู้ที่คุณเขียนถึง ควรลงท้ายด้วย Yours Sincerely หรือ Best Regards และลงลายมือชื่อกำกับ